Laisvė ir  Teisingumas

RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ

PROGRAMA

2024 metai

2024 metai – didžiulio demokratijos iššūkio ir teisingo pasirinkimo Lietuvai metai. Kuriuo keliu pasuks Lietuva, kokias vertybes gins bei puoselės Europos Sąjunga (ES), Lietuvos žmonės spręs trejuose rinkimuose: Lietuvos Respublikos Prezidento, Europos Parlamento ir Lietuvos Respublikos Seimo, taip pat balsuosime referendume dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo. Tai reikalauja iš Lietuvos politinių partijų strateginio mąstymo, pilietiškumo ir kartu kompleksiško požiūrio į Lietuvos ir visos Europos Sąjungos raidą.

Iššūkiai ir Sprendimai

  • Globalūs iššūkiai: Šiandien pasaulis ir Lietuva susiduria su neeiliniais iššūkiais, todėl privalome imtis ryžtingų, principinių sprendimų. Lietuvos kaimynystėje vykstantis grobikiškas karas reikalauja papildomų pastangų ir resursų saugumo Europoje užtikrinimui, prioritetų perskirstymui.

 

  • Europos saugumas: Būtina stiprinti Europos saugumą ir didinti finansavimą krašto apsaugai, peržiūrėti lėšų panaudojimo principus bei efektyvumą. ES yra būtina stipri ir konsoliduota gynybos pramonė, kurios svarbia dalimi būtų ir panaudotos Lietuvos pramonės galimybės. Laisvė ir Teisingumas mano, kad tvarų ir ilgalaikį pasaulio, Europos Sąjungos ir Lietuvos saugumą gali užtikrinti ne tik gynybos pajėgumų stiprinimas, bet ir diplomatinės pastangos, siekiančios taikos, kuri negali būti atskirta nuo tiesos ir teisingumo.

Mūsų Vertybės

Laisvė ir Teisingumas savo politinę veiklą grindžia demokratijos ir liberalizmo principais. Pagrindinė mūsų vertybė yra individo laisvė, paremta asmens atsakomybe, atsakomybe bendruomenei, savo šaliai, bendru veikimu transatlantinėje bendrijoje. Ši laisvė yra esminė prielaida kurti žmonių ir šalies gerovę, užtikrinti saugumą ir nepriklausomybę. Į Europos Sąjungą žiūrime kaip į krikščioniškų vertybių bendriją. Laisvė ir Teisingumas yra pasiryžusi ir pasirengusi veikti, reikšmingai prisidėdama prie pastangų vienijant tautą, turi aiškų tikslą ir artimiausių bei ilgalaikių veiksmų viziją. Mums rūpi piliečiai ir jų reikalai. Siekiame Lietuvos, kuri būtų laisva, demokratiška, pagarbi, saugi ir garbingai įsitvirtinusi Europos Sąjungoje.   Europos Sąjungą suprantame kaip krikščioniškų vertybių klubą, kuriame LAISVAS ŽMOGUS – ATVIRA VISUOMENĖ – TVIRTA VALSTYBĖ – VIENINGA EUROPA   Rinkimai į Europos Parlamentą Laisvė ir Teisingumas yra įsitikinusi, kad Lietuva yra ir bus stipriausia veikdama vieningoje Europos Sąjungoje ir NATO.  Todėl, siekdami tvirtos ir saugios Lietuvos, mes dedame pastangas, kad Europa būtų vieninga, kad kartu apgintume savo šalis nares ir savo žmones. Esame už stiprią Europos sąjungą tam, kad galėtume solidariai ginti savo vertybes ir interesus. Europos Sąjunga, o kartu ir Lietuva, turi ryžtingai plėtoti ir gilinti savo saugumo politiką, ekonominę galią, didinti pasaulinį vaidmenį Mūsų tikslas – laisvos, saugios, išsilavinusios ir konkurencingos, teisingos ir ekonomiškai bei socialiai pažangios Lietuvos kūrimas Europos Sąjungoje, saugančios savo kalbą ir tautinę bei kultūrinę tapatybę. Lietuva ir visa Europos Sąjunga yra atsakingos už ateities sprendimus, siekiant tvarios bei teisingos taikos ir saugant pasaulį ateities kartoms. Technologijų pokytis ir įsivyravimas, į gyvenimo kasdienybę įeinantis dirbtinis intelektas, klimato kaita, prastėjanti aplinkos būklė, poreikis pereiti prie alternatyvios energijos verčia peržiūrėti aplinkosaugos ir energetikos politiką. Žiaurūs karai ir kariniai konfliktai, terorizmas, kibernetinės atakos, nelegalios migracijos srautai daro gyvenimą nesaugų ir neužtikrintą. Laisvė ir Teisingumas įsitikinusi, jog galime ir turime reikšmingai prisidėti kurdami  Europos Sąjungą, kuri galėtų tapti dar stipresnė ir vieningesnė šių ir būsimų iššūkių fone. Lietuva turi sparčiau plėtoti susisiekimo infrastruktūrą, investuoti į švietimą, rodyti lyderystės pavyzdį kuriant skaitmeninę Europą, gerinančią ir darančią patogesnį gyvenimą visiems europiečiams.

Mūsų Prioritetai

  1. Europos Sąjungos šalių jungtinės karinės pajėgos: Pasisakome už tvirtą transatlantinę partnerystę ir NATO glaudesnį bendradarbiavimą. Tačiau, vertindami atskirų šalių vidaus politikos interesų svarbą bei nepastovumą ir tai, kad NATO neturi savo karinių pajėgų, kurios galėtų greitai reaguoti į grėsmes, sieksime sukurti bendras ES ginkluotąsias pajėgas. Atėjo laikas ES tapti ne tik ekonomine, bet ir karine sąjunga.
  2. Griežtas STOP nelegaliai migracijai: Esame prieš nelegalią migraciją ir politiką, kuri skatina ekonominę migraciją į ES. Sieksime apsaugoti išorines ES sienas, iš bendro ES biudžeto finansuojant jos apsaugą, kovą su nelegalia migracija, žmonių kontrabanda, drauge užtikrinant vidaus judėjimo laisvę ir Šengeno susitarimą. Mūsų strateginis tikslas – vieninga federalinė ES sienų apsauga, kuri garantuotų nelegalios imigracijos užkardymą.

Būtina ir Europos Parlamento iniciatyva priimti teisės aktus, numatančius neteisėtų migrantų apgręžimo politiką hibridinių atakų prieš ES valstybes atvejais. Nelegali imigracija negali būti demografinių problemų sprendimo priemonė

  1. Demografinių problemų sprendimas: Jau kelis dešimtmečius ES taikyta migracijos banga „jauninant Europą“ patyrė visišką fiasko ir sukūrė naujų socialinių skaudulių, kurių pasekmes jausime dar ilgai. Todėl pagrindinis tikslas – socialinė ES politika privalo būti pakeista taip, kad jauni žmonės ir jaunos šeimos gautų visą reikalingą paramą kurdamos šeimas ir augindamos vaikus. ES fondų lėšos turi būti nukreiptos į jaunų šeimų būsto prieinamumo didinimą ir ilgalaikės būsto nuomos programas savivaldybėse.

4. Žaliojo kurso humanizavimas: Žaliasis kursas neturi mažinti ES ir Lietuvos konkurencingumo, todėl pasisakome už subalansuotą ir išmintingą aplinkosaugos politiką, kurioje žmogus ir jo ūkinė veikla nėra vaizduojamas kaip priešas aplinkai. Žaliojo kurso įgyvendinimas turi atitikti ne tik pasirašytas deklaracijas, bet ir gyvenimo realijas su kuriomis susiduriame. ES turi būti aplinkosaugos ir žalingos klimato kaitos stabdymo pavyzdys pasauliui siekiant apjungti viso pasaulio valstybes ir pažangias visuomenes. 

  1. Energetinė ES nepriklausomybė ir saugumo užtikrinimas: Energetikoje sieksime mažinti energetinę priklausomybę ne tik nuo rusiško, bet ir nuo bet kurio kito iškastinio kuro importo, užtikrinant, kad iškastinio kuro importo nepakeistų  kiniškų technologijų importas. Europos energetikoje didžiausias prioritetas bus skiriamas toms “žalinimo” kryptimis, kurios sukuria daugiausiai pridėtinės vertės Europos ekonomikoje ir užtikrina mažiausias energijos kainas ES gyventojams ir Europos verslo konkurentiškumą. Aplinkosaugoje aktyviai dirbsime prie saugiklių, kurie užtikrintų, kad švaresnės aplinkos siekis netaptų ekonomikos Europoje sunaikinimu.  Pavyzdžiui – plėsime Pasienio anglies dioksido korekcinio mechanizmo, kuris sulygina ekonominį konkurencingumą prekių, importuojamų iš regionų, netaikančių griežto aplinkosauginių reguliavimo su ES viduje gaminamų prekių konkurencingumu, taikymą, įtraukiant į jo apimtis ne tik metalurgijos, trąšų, cemento, pramonės prekes, elektrą ir vandenilį, bet taip pat ir kitus Lietuvai svarbius pramonės dirbinius.

Sutinkame, kad būtina įvertinti naujas branduolinių technologijų panaudojimo galimybes tvariai energetikai. Sieksime žaliųjų ES tikslų, tačiau tai nereiškia, kad dėl to turime likti be ekonomikos.

  1. Perteklinio reguliavimo ir biurokratijos mažinimas, ES globalaus vaidmens didinimas pasaulyje. Perteklinis reguliavimas greitai pavers kiekvieną dirbantį europietį nelegalu, todėl būtina mažinti biurokratines procedūras ir perteklines institucijas. Būtina keisti vangią ir neefektyvią ES paramos panaudojimo politiką. Mes už inovacijų, infrastruktūros plėtros ir atsakingą dirbtinio intelekto (AI) panaudojimą, kuris yra svarbiausia priemonė mažinat reguliavimą ir biurokratizmą.

Laisvė ir Teisingumas atstovai, išrinkti į Europos Parlamentą, sieks didinti nacionalinį ir visos Europos Sąjungos saugumą, inovatyvios ekonomikos plėtrą bei konkurencingumą pasaulyje, skatins investicijas į darbo vietų kūrimą, teisingos socialinės politikos įgyvendinimą ir didesnį bendrų ES elektroninių pastangų kūrimą. Vienysime visų Lietuvą atstovaujančių europarlamentarų pastangas remti Lietuvos interesus, telksime šalininkus šiems interesams ginti Mes visi esame Lietuva!  Mes visi esame Europa! Ši programa yra Laisvės ir Teisingumo įsipareigojimas Lietuvos žmonėms ir mūsų bendram Europos projektui. Tikime, kad atviras dialogas, bendradarbiavimas ir nuoseklus darbas yra pagrindas, ant kurio galime statyti teisingesnę ir laisvesnę visuomenę.

Partijos „Laisvė ir Teisingumas” kandidatų į Europos Parlamentą sąrašas:

1. Artūras Paulauskas

2. Artūras Zuokas ​​​​​​

3. Justina Kašėtaitė ​​​​​

4. Vydūnas Sadauskas

5. Prof.Natalija Istomina

6. Prof. Regimantas Čiupaila

7. Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė

8. Antanas Zabulis

9. Kęstutis Bartkevičius

10.Jolanta Butkevičienė

11. Prof.Kęstutis Štaras

12. Krasauskienė Genoveita

13. Ignas Stankovičius

14. Rita Latvytė

15. Dalia Štraupaitė

16. Darius Kudirka

17. Rimvydas Dobkevičius

18. Vytautas Tarailė

19. Inesa Barysienė

20.Gintautas Babravičius